[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec    จองห้องประชุม

เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบรายได้สถานศึกษา) ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย
ผู้เขียน : บ้านทอนหญ้าปล้อง
วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 2708
Bookmark and Share


 

 

คำอธิบาย: ครุฑ

 

ประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบรายได้สถานศึกษา)

ทำหน้าที่ครูผู้สอน  สาขาวิชาเอกปฐมวัย

*********************

          ด้วย โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑         มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบรายได้สถานศึกษา) ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน  ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หนังสือคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก   ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๗ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๒๘๑๘ ลงวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  โรงเรียนจึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราว ดังนี้

 ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสรรหาเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑ อัตรา

          อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท (-เงินเก้าพันบาทถ้วน-)

               - สาขาวิชาเอกปฐมวัย                   จำนวน ๑ อัตรา

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

               ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ            บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

               ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกปฐมวัย

               ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ         บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือ                 มีหนังสือรับรองสิทธิ   ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

              ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง  หมู่ที่ ๖  ตำบลคลองน้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่   ๒๖๒๘ กันยายน ๒๕๕๙  ในเวลาราชการ  (๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.)

๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร

           ๔.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล

 การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ

           ๔.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

           ๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

           ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ

           ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

           ๔.๗  ใบรับรองแพทย์ 

        

 ๕.  การยื่นใบสมัคร

 

          ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง      และครบถ้วน

          ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์      ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน

          ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 

๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร

 

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ภายในวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง  หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองน้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานีและทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

 

๗.  วิธีการคัดเลือก

          ทำการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

          โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง จะดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

ในวันที่ ๓  ตุลาคม   ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง

 ๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

      ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน  จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง             

      ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา      ภายในวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙   โดยไม่มีการขึ้นบัญชี

๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

        ๑๐.๑  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

                 สัญญาจ้าง  วันที่  ๑ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  -  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

       ๑๐.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก     เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กำหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชี       ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

      ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว        เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

     ๑๐.๔  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า             เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น   

๑๑.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้  ไม่ว่ากรณีใดๆ

                ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

 

              

                                                               (นายกฤษณะ  นิคมประศาสน์)

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง



ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศผลการสอบครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบรายได้สถานศึกษา) ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย 5 ต.ค. 2559
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบรายได้สถานศึกษา) ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย 30 ก.ย. 2559
     ประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบรายได้สถานศึกษา) ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย 21 ก.ย. 2559
     โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย 21 มิ.ย. 2559
     รุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม ได้ร่วมบริจาคเงิน สื่ออุปกรณ์ การเรียนการให้กับชั้น อนุบาล 9 มิ.ย. 2559


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-273298
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010